आपतकालीन स्थानान्तरण स्ट्रेचर कारखाना, आपूर्तिकर्ता - चीन आपतकालीन स्थानान्तरण स्ट्रेचर निर्माता